Borggården

Borggården

Tävlingsvinst i markanvisningstävling på en centralt belägen tomt i Staffanstorp.

Designdialog
Markanvisningstävlingen föregicks av en designdialog där exploatörer, arkitekter, kringboende och andra berörda av planerad exploatering medverkade i en workshop arrangerat av SWECO. Syfte var att skapa en bred förankring och engagemang hos alla berörda av och medverkande i projektet. Ett omfattande program från kommunen låg sedan som grund för förslagsställarna.

Vårt förslag utgick från tre hållbara teman:
Borgen
– Hållbara material. Gestaltningen tar fasta på borgtemat samt tar upp teglet och skortstenstemat från befintlig dansk 60-talsvillaarkitektur i området. Skorstenarna innehåller ventilation och imkanaler och skapar en rytm utmed gatan. Mellan skorstensmarkeringarna har marklägenheterna sin entré från gatan. Parkeringsplatserna är diskret förlagda på tre ställe mellan de breda husen under överkragande lägenheter på plan två, dessa är även entrévägar till innergårdarna.
Oasen
– En mjuk och intensiv insida med mycket innehåll med plats för både avskilhet och möten skapar mervärde för både boende och besökande. Lägenheterna på plan två har sina entréer från innergården via enskilda trappor som landar i väl tilltagna uteplatser / balkonger. En samlande identitetsskapande borggård.
Passivhuset
– Byggnaderna byggs som passivhus enligt europeisk passivhusstandrad- 15 kwh per kvadratmeter och år ( ”vanlig byggnad” 160 kWh / m2 / år ). Grundläggande förutsättningar för att uppnå passivhusstandard är kompakta, enkla och gärna uppradade huskroppar. Borgtemat passar väl till passivhusförutsättningarna  med sitt massiva uttryck och där fönsterna ur energisynpunkt skall sitta indragna i fasad. Genom att bygga i passivhus tas ett hållbart ansvar för vår gemensamma energiförsörjning och den globala miljön !

Adress: Borggården, Staffanstorps kommun
Medverkande: Mårten Hylta, Ulrika Bjartmar, Joanna Lewis-Jonsson
Beställare: Darjac Fastighet

FAKTA:
2200 kvm lägenhetsyta som kan bli ytterliggare 700 kvm om vindar inreds
360 kvm kontor eller verksamhetslokaler
550 kvm LSS-boende